SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAK LAK
Trường : THPT Buôn Đôn
Học kỳ 2, năm học 2008-2009
TKB có tác dụng từ: 08/12/2008


Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều


Created by Trần Vĩnh Trung on 05-01-2009

Trường THPT Buôn Đôn - TT huyện Buôn Đôn - Tỉnh Đăk Lăki - ĐT: 0500.3789913 - Website: www.thpt-buondon-daklak.edu.vn