รหัสวิชา 3204 – 2014 วิชา ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ปวส. 1    สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   หน่วยกิต 3   จำนวนชั่วโมง 4    รวม 40 ชั่วโมง


จุดประสงค์รายวิชา

  • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เพื่อให้มีความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานวิชาชีพ

• สามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral)
•  สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ใช้ในปัจจุบัน

 

คำอธิบายรายวิชา
      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม
กับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน

 
 

ออกแบบโดย: สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล รหัส 47910348

 

Get 100MB Free Web Hosting at Jabry.com